• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่จัดกิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้บริหารได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจจกรรม โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ติดภารกิจในวันนี้ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทนาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่