• ภาษาไทย
    • English

สอนการเย็บหน้ากากผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึก AG คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย สอนการเย็บหน้ากากผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึก AG คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 6,9 และ 16 มีนาคม 2563 โดยบุคลากรและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงมือทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้เอง เพื่อลดการใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในขณะนี้