• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อลดการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)