• ภาษาไทย
    • English

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "เราต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ"
#ด้วยความห่วงใย เป็นกำลังใจ และความปรารถนาดี