• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ร่วมด้วย คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ  Waste to value  ณ โรงงานสยามไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด โรงงานทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งคณาจารย์แต่ละคณะฯ ได้นำเสนอการใช้ waste จากทางโรงงานฯ  มาใช้เป็นส่วนผสมและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า เช่น ถ้วยรองรับน้ำยาง (อก.+วิทย์) ตัวกรองชีวภาพ วัสดุปรับปรุงดิน (กษ.) และวัสดุโครงสร้างทางงานโยธา (วิศวะ) เป็นต้น