• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางคณาจารย์สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี  ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ผศ.จรีพรเชื้อเจ็ดตน ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.ดวงเดือนสงฤทธิ์ และ คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมดำเนินการประเมินโครงงานฐานอาชีพของ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน (ด้านวัตถุดิบท้องถิ่น กระบวนการผลิต การตลาดและช่องทางจำหน่าย) สำหรับจัดทำโครงงานฯ ที่สามารถ "ผลิตได้ ขายเป็น มีกำไร" เพื่อสร้างนักธุรกิจน้อยของชุมชนที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค/ตลาด ประกอบเป็นอาชีพในอนาคต