• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชีย และนักวิจัยจำนวน 2 ท่าน คว้ารางวัลรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมประกวด ในงาน Korea International Women’s Inventions 2014 (KIWIE 2014) ณ ประเทศเกาหลีใต้

       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยจำนวน 2 ท่าน คว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญทองแดง  ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์สตรีจากนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Inventions 2014 (KIWIE 2014) ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2557  ณ aT Center (Kangnam Daero, Secho-gu,Seoul ) ประเทศเกาหลีใต้ ดังนี้

 

1. ผลงานผักแผ่น (Crispy Vegetable Chips) โดย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. ผลงานปูแสมเค็มกระป๋อง (Salty canned Samae Crab) โดย ดร.ชุตินุช สุจริต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง