• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 พ.ย. 2563 คณะอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน