• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2563
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563