• ภาษาไทย
    • English

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากปี 2563 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและยางในอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ในการผลิตปาล์มและยางพารา โดยมี ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธ์ุ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและเปิดการอบรม ดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีคณะวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีรัตน์ ศรีเปารยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ สีเผือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สีเผือก ดร.สุดนัย เครือหลี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร ร่วมให้ความรู้ในการจัดการสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเสริมในสวนยางและปาล์ม การเลี้ยงแพะ เพาะเห็ด สับปะรด โกโก้ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง พร้อมการเยี่ยมชม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้เสริมสำหรับธุรกิจเกษตร ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การปลูกสับปะรดแซมสวนยางและปาล์ม การเพาะเห็ดและผลิตภัณฑ์ การเลี้ยงแพะและโค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล และอาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมนำเยี่ยมและให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่เศษเหลือทิ้งจากการทำสวนปาล์มและการเพาะเห็ด