• ภาษาไทย
    • English

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ

8 ธันวาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ" พัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563" โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของธกส. สาขาฉวาง จำนวน ประมาณ 150 คน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนา ต่อยอดอาชีพของตนเองได้ในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม AG 21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ขอบคุณภาพจาก อ. ศรีอุบล