• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้จ้างงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตำบลเขาโร ตำบลทุ่งสง ตำบลหลักช้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ขอบคุณภาพ : อ. ศรีอุบล ทองประดิษฐ์