• ภาษาไทย
    • English

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การรวมกลุ่ม การแปรรูปและการตลาดปลาดุกอุยเทศ" กลุ่ม "แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาดุก อำเภอชะอวด" ณ หอประชุม ตำบลหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาและสาธิตการแปรรูปปลาดุกเป็นปลาส้มฟักและลูกชิ้นปลาดุก เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปลาดุกและสร้างผลิตภัณฑ์สู่ทางการค้า