• ภาษาไทย
    • English

ดำเนินการให้ความรู้กระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้ดำเนินการให้ความรู้กระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลควนชุม หมู่ที่ 1 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช