• ภาษาไทย
    • English

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น

เรื่องของความภาคภูมิใจในบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย กับภารกิจรับใช้สังคม งานด้านบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัยในโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงชุมชนต้นแบบเกรดพรีเมี่ยม ในโครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการรับรองเลขสารบบสำนักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และโอทอประดับ 4-5 ดาว ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมสถานที่ผลิต และถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเครื่องแกง การสร้างอาคารโรงเรือน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ การยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกง แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านห้วยพาน อ.นพพิตำ
จ.นครศรีธรรมราช https://www.matichon.co.th/region/news_264713