• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UPDATE ศาสตร์แห่งโภชนบำบัด

8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Update ศาสตร์แห่งโภชนบำบัด ณ ห้องประชุม AB 306 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแล คัดกรอง รักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักโภชนาการ และโภชนากร จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ของภาคใต้ จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครศรีฯ โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา นครศรีฯ โรงพยาบาลปะเหลียน ตรัง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลมะนัง สตูล และ โรงพยาบาลท่าชนะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ (Re-skill) ให้กับกลุ่มนักโภชนาการ โภชนากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร. อารีย์ ประจันทร์สุวรรณ อาจารย์จาก ม.มหิดล คุณส่งศรี แก้วถนอม หัวหน้างานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช และคุณศิริภรณ์ บัวพรหม นักโภชนาการชำนาญการจากโรงพยาบาลชัยบุรี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว