• ภาษาไทย
    • English

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
กำหนดมาตรการในช่วง วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564