• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากรด้านการสาธิตอาหาร ร่วมกับ ผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาดุกไสอวน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในลำดับต่อไป