• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ตำบลเขาโร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับกระบวนการแปรรูปครบวงจรและการบริการอาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ การผลิตขนมทองม้วน การผลิตเครื่องแกงรสเด็ด ผลิตภัณฑ์จากไข่เค็ม และเทคนิคการให้บริการด้านอาหาร การจัดจานอาหารให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงเทคนิค ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร