• ภาษาไทย
    • English

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน" โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคุณนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตน้ำผึ้งชันโรงและเครื่องแกงชาววัง จำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทร ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติบ้านไทรห้อง คุณสมใจ รัตนบุรี และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องชาววัง คุณจีระยุทธ ไข่นุ่น ได้เปิดเผยข้อมูลว่า กลุ่มได้รับความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอมาตรฐาน อย. ทั้งด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การคัดแยกโซนการผลิต การวางแปลนโรงเรือนสำหรับการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน อย. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนมีคุณภาพและขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ ในโอกาสนี้ทางตัวแทนชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการจัดประเด็นการอบรมในครั้งต่อไป ทางชุมชนมีความต้องการวิทยากรด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สบู่ โลชั่น ยาหม่องที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อทางชุมชนทั้ง 2 ชุมชน จะนำไปพัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานต่อไป