• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ข้าราชการบำนาญ นสพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ทองเจือ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กรในลำดับต่อไป