• ภาษาไทย
    • English

รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในการลงพื้นที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตรวจประเมินสภาพครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และดำเนินการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นของครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ชำรุดพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น ก่อนที่บริษัทจะเข้ามาซ่อมแซมในโอกาสหน้า ทั้งนี้ มีบุคลากรในหน่วยงานให้การต้อนรับ และนำตัวแทนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ต้องขอขอบพระคุณ ทางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) เป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้