• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายธีระพงค์ หมวดศรี และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านควนตม หมู่ที่ 2 ตำบลหลักช้าง และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทักษะหลักในการเลี้ยงแพะ เพื่อการผลิตเนื้อคุณภาพดี การจัดการฟาร์ม และการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ณ โกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแพะเนื้อและพัฒนาสายพันธ์ุแพะตำบลหลักช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหลักช้าง โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2564