• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ ผศ.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล นายธีระพงค์ หมวดศรี และผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กลุ่มขนมดอกจอก บ้านขนมหนองกุ้ง ม.5 ตำบลหลักช้าง เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ เป็นวิทยากรอบรม การทำขนมปังไส้เผือกและขนมปังฉีดไส้ (สังขยาชาไทย) ให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาอาชีพในพื้นที่ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19