• ภาษาไทย
    • English

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" นำโดย ผศ.ภาวนา พุ่มไสว และทีมงาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบการดำเนินงานโดย ผศ. อภิญญา วณิชพันธ์ุ และ ทีมงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง คุณธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คุณขวัญตา มณีโชติ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 คุณนิภาพร นุ่มนวล เข้าร่วมรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน ทีมงานเดินหน้าถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงหญ้าเพื่อการเลี้ยงแพะเนื้อคุณภาพดี นำโดย ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ อ.บุญธรรม แสงแก้ว คุณเสกศักดิ์ น้ำรอบ จากคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ และ คุณธีระพงค์ หมวดศรี จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมงาน U2T ตำบลหลักช้าง ร่วมดำเนินงานจนแล้วเสร็จ