• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จำนวน 15 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการอบรมได้จัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ซึ่งเกษตกรฯ ต้องการนำปลานิลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ปลาแดดเดียว ปลาสวรรค์/ปลาหวาน ปลาส้มฝัก ปลาเปรี้ยว และข้าวเกรียบปลา อีกทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการแปรรูปปลานิลเป็นปลาสวรรค์ พร้อมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การบรรจุและฉลากสำหรับปลานิลสวรรค์