• ภาษาไทย
    • English

ได้เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้กับนักศึกษา

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้กับนักศึกษา ก่อนการออกไปฝึกงาน / ทำสหกิจศึกษา หรือแม้แต่ใช้ในเป็นหลักฐานประกอบการยื่นสมัครงาน ผ่านการจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ซึ่งเป็นหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ของกรมอนามัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม AG 21 ให้กับประชาชน ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในพื้นที่ตำบลหลักช้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทศบาลตำบลหลักช้าง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายพิสันต์ เพชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และคุณวิรัตน์ กำลังเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 15 ท่าน เป็นบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ) จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งทั้ง 4 ท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้สอบผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัย พร้อมได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 3 ปี ที่ลงนามโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง คุณธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ