• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแนวความคิดและการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูมินคร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “พริกไทยดอง” เป็นวัตถุดิบอาหารเอกลักษณ์ใต้ โดยมี นางมณฑา นาคฤทธิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนภูมินคร ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมอบรม ณ อาคารผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแนวความคิดและการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุแบบปิดสนิท กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาพริกไทยที่มีการปลูกอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์พริกไทยดองบรรจุขวด ยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดการจำหน่ายเชิงพาณิชย์