• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ ทีมงานผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม ใน 4 อำเภอ ได้แก่ #กลุ่มโกโก้แปลงใหญ่ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ราชินีแห่งสายน้ำ อำเภอฉวาง และ #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดบ้านกอยอพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการนำเสนองานและให้คำแนะนำแก่ชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง