• ภาษาไทย
    • English

โครงการ "การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้มาตรฐาน" ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน นักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนงานวิจัย "การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน เขา ป่า นา เล" โครงการ "การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้มาตรฐาน" ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นคณะกรรมการติดตามงาน ซึ่งนักวิจัยได้รายงานความก้าวหน้าผ่านการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการโกโก้