• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ การจัดโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การทำ CPR) เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่นักศึกษาใหม่และกลุ่มผู้นำสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งใหญ่มาเป็นวิทยากรในการอบรม
2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจหลักการนำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยการได้รับนิมนต์จากเจ้าอาวาสวัดท่ายาง พระปลัดราชันย์ขวัญเมือง ดร. เป็นพระวิทยากรในการอบรม
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรู้เท่าทันและแนวทางในการหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชุดโมบายทีม จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากรในการอบรม
โครงการในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน โดยมี ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้