• ภาษาไทย
    • English

ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทั้งหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ประธานหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทั้งหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ต้องมาเรียนไกลบ้านรักแหล่ะดูออก