• ภาษาไทย
    • English

บันทึกกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ( สายสนับสนุน )

รายชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ              ชื่อ - นามสกุล
1. นางสาวสุกัลญา หะริตา    บันทึกกิจกรรม
2. นายธีระพงค์ หมวดศรี    บันทึกกิจกรรม 
3. นายอรรถพล พรหมทอง บันทึกกิจกรรม 
4. นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ บันทึกกิจกรรม 
5. นายธีระวัฒน์ สุขใส บันทึกกิจกรรม 
6. นางสาวเดือนพัตรา  จันทร์สุด บันทึกกิจกรรม 
7. นางสาวฐิตารีย์  สมรูป บันทึกกิจกรรม 
8.  น.ส ดวงชีวัน มนตราลักษณ์ บันทึกกิจกรรม