• ภาษาไทย
    • English

ด้านงานวิจัย

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักการจัดการนวัตกรรม ได้ดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักการจัดการนวัตกรรม ได้ด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อถ่ายทำวิดีทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ได้เดินทางมายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เพื่อถ่า

เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม​ (Holistic Study)​ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่​ 21​

ตัวแทนนักศึกษา​คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม​ (Holistic Study)​ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่​ 21​ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน​ ระหว่างวันที่​ 17-18​ กันยายน​ 2562​ ณ​ โรงแรมเมืองลิกอร์​ อ.เมือง​ จ.นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาก

"สว.เมืองคอนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ อก"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับท่านสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินการวิจัย

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน​ และเงินรายได้​ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 922  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

เกษตรกรกลุ่ม Yong Smart Farmer (YSF) ขอคำปรึกษาคณะฯ อก.

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2561 ทางกลุ่มเกษตรกร YSF ได้เข้าพบ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียนเทศ กล้วย สละ และเห็ด ) ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรัง

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรังประกอบด้วยคุ้กกี้ข้าวพื้นเมือง โดยผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ยีสต์ข้าวแดง โดยดร.สายใจ แก้วอ่อน และขนมขบเคี้ยวศรีวิชัย โดยผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และนายธีระพงษ์ หมวดศรีเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์การค้าโรบินตรัง จ.ตรัง

ร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมเสวนาด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (RMUTNC 10th) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.