• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

​คณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562​ ​คณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร ณ ห้องประชุม AB​ 201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ โดยการประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอาจาร

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ Google Apps

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า​ อก.29​ ปี​

วันจันทร์ที่​ 13​ พฤษภาคม 2562​ คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า​ อก.29​ ปี​ เวลา​ 15.00​ น.​ เป็นต้นไป​ ณ​ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรม​เกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมอาจารย์ภายในคณะ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5ส+ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด​ ประจำปีการศึกษา 2561

บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร ณ ริมณทีรีสอร์ท จังหวัดตรัง

ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร ณ ริมณทีรีสอร์ท จังหวัดตรัง ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อการนำ Application บทมือถือมาผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม workshop ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอเพื่อนำมาผลิตสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร

ฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 3​พ.ค.62​ ฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คณะฯ มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากการติดตามกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการ ณ ห้อง ag21

วันพุธที่ 1 พ.ค. 2562 คณะฯ มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากการติดตามกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการ ณ ห้อง ag21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้สำหรับปรับปรุงพื้นที่ที่ก่อนรับการจรวจติดตามจากคณะกรรมการภายนอก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส+ โดยคณะกรรมการภายในหน่วยงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส+ โดยคณะกรรมการภายในหน่วยงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานใ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ เบสเฮาส์ รีสอร์ท อำเภอละงู  จังหวัดสตูล โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดำเนิ