• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

ฝ่ายบริหารและวางแผน​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ภายใต้หัวข้อเรื่อง​ ''​การจัดทำแผนกลยุทธ์​ 5​ ปี​''​ ณ​ ห้องประชุม​ AB 201​ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศ

วันอังคารที่​ 23​ เมษายน​ 2562​ เวลา​ 8.30-16.30​ น.​ฝ่ายบริหารและวางแผน​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ภายใต้หัวข้อเรื่อง​ ''​การจัดทำแผนกลยุทธ์​ 5​ ปี​''​ ณ​ ห้องประชุม​ AB 201​ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมศิษย์เก่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานคืนสู่เหย้าอก. 29 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 22  เมษายน 2562 เวลา 15.00 -16.00 น. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมศิษย์เก่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานคืนสู่เหย้าอก. 29 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมประชุมนอกสถานที่เพื่อ ระดมความคิดเรื่อง การจัดทำแผน 5 ปี ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 17 เมษายน 2562 คณาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมประชุมนอกสถานที่เพื่อ ระดมความคิดเรื่อง การจัดทำแผน 5 ปี ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การหารายได้ของหลักสูตร และติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดทำโครงการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แผนกงานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม AB 201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ