• ภาษาไทย
    • English

ด้านพัฒนานักศึกษา

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563"

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563" ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทั้งหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ประธานหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทั้งหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสอบถามคว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษ

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565​ เข้าคณะ พบคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565​ เข้าคณะ พบคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำความรู้จักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีทีมพี่ๆสโมสรนักศึกษานำสันทนาการ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ณ โรงแรมTheSandsKhaoLakbyKatathani

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานวิชาชีพ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลสิโรรส และ โรงแรมPHIPHIHolidayResort

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานวิชาชีพ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ณ ร้านหมงในเมือง และ บริษัทรู้ท41คอร์เปอร์เรชั่นจำกัด

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ผศ.จรูญ บุญนำ และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร อาจารย์ประจำ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ณ ร้านอาหารสวนปพิชชา

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ผศ.จรูญ บุญนำ อาจารย์ประจำ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินกิจกรรม "การจัดการความรู้ (KM)"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินกิจกรรม "การจัดการความรู้ (KM) และค้นหาแนวฎิบัติที่ดี (Good Prcties)" CoP 01 : การเรียนการสอนเพื่อพั