ทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเกษตรตำบลที่วัง จัดอบรมการแปรรูปปลาดุกให้กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทีมอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับทีมเกษตรตำบลที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และ ดร.สุธาสินี ทองนอก ลงพื้นที่ฝึกอบรมการแปรรูปปลาดุกและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่อร่อย มีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย พร้อมกันนี้ ทีมอาจารย์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ที่เน้นทั้งการเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักประกอบอาหาร(เชฟ)​ โภชนาการ(นักโภชนากร) ​หรือการจัดการธุรกิจอาหาร(ผู้ประกอบการ)​ ให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสารและส่งต่อไปยังบุตรหลานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในอนาคต ต่อไป