ทีมอาจารย์นิเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์นิเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ ผศ.สายใจ แก้วอ่อน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในโอกาสนี้ ทีมอาจารย์ยังได้รับการดูแลจากคุณรัตนาภรณ์ จรัสด้วง ตัวแทนสถานประกอบการเป็นอย่างดี โดยสถานประกอบการได้มอบคำชมแก่นักศึกษา นักศึกษามีความขยัน ช่างซักถาม ใฝ่เรียนรู้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะดี ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในลำดับต่อไป