สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ล่องแก่งหนานมดแดงและหนานลุงทัน โฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา การวิเคราะห์ SWOT การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการต้านทุจริต ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรม โดยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) โดยวิทยากร คุณเข้มนที ศรีสุขล้อม กิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ Smart Leader ผู้นำแห่งอนาคต เรียนรู้ทักษะผู้นำสู่การเป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรม โดยวิทยากร คุณฮาริส มาสชาย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ (สสส.) กิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา รวมทั้งมีการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาอีกด้วย