คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ 3 ก่อนเดินทางออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ 3 (Internship in Food and Service Management III) ก่อนเดินทางออกฝึกงาน/สหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่าง ๆ นำทีมโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการของรายวิชา ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานฯ และแนวทางการประเมินผลรายวิชา พร้อมกันนี้ คณบดี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี และ หัวหน้าหลักสูตร ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมจัดขึ้นผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet.