คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และสโมสรนักศึกษา ร่วมดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนำบุคลากรของหน่วยงาน แนะนำขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียน โดย คุณสุพิตตา พัสมุทร คุณอรพรรณ แสงทอง แผนกงานทะเบียนและวัดผล แนะนำการใช้งาน RUTS Application และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยคุณอรรถพล พรหมทอง ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบรางวัลและเกียรติบัตรนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันปรุงอาหารคนโรงแรม Andaman Hotelier 2024

ในภาคบ่ายมีกิจกรรมเสวนาเวทีศิษย์เก่าผูกพันแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ คุณวัฒนา สังข์แก้ว เจ้าของบริษัท หจก.คิงส์ฟู๊ดซายน์ คุณศิริภรณ์ ศรีเพิ่ม นักโภชนาการ โรงพยาบาลชัยบุรี และคุณดวงชีวัน มนตราลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ การปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet.