อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรจับมือกับตัวแทนสถานประกอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย คณบดี ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ดำเนินการโครงการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมด้านการจัดการอาหารและบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการและตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการเพื่อยกร่างหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. เชฟภชภณ ชนะปราชญ์ (โรงแรมพีช ฮิลล์ รีสอร์ต) 2. คุณสามารถ แก้วประสม (โรงแรมกะตะธานี) 3. คุณเนรัญชลา สมบูรณ์ธนสิริ (บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))และ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม (คณะเทคโนโลยีการจัดการ) กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม IT 31 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย