• ภาษาไทย
    • English

Philosophy Mission and Vision

  

 

Philosophy Mission and Vision

AgroIndustry 

   


 

ปรัชญาการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะปฏิบัติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ


    Vision

มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน


   Mision

1.   ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

2.   ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ 

3.   ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ 

4.   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล

5.   ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


   Identity

          Practice - oriented  learners 


   บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มารยาทดี   มีจิตสาธารณะ