• ภาษาไทย
    • English

Personnel Information

 
รายชื่ออาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ลำดับ              ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1.   ว่าที่ ร.ต.ผศ.ปรีชา  มุณีศรี     ประวัติและผลงาน 
2.   นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์    ประวัติและผลงาน 
3.   ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล ประวัติและผลงาน 
4.   ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร ประวัติและผลงาน 
5.   ดร.ธณิกานต์  ธรสินธุ์ ประวัติและผลงาน 
6.   ผศ. ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ประวัติและผลงาน 
7.   ดร.สายใจ แก้วอ่อน ประวัติและผลงาน 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
ลำดับ   ชื่อ - นามสกุล  
1.    ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ประวัติและผลงาน 
2.   ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน ประวัติและผลงาน 
3.   ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล ประวัติและผลงาน 
4.   ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ประวัติและผลงาน     ดูเพิ่มเติม )   
5.   ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา ประวัติและผลงาน 
6.   นายวีรพงศ์ เชียรสงค์ ประวัติและผลงาน 
7.   นางสาวสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร   ประวัติและผลงาน 
       
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
ลำดับ   ชื่อ - นามสกุล  
1.   ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ประวัติและผลงาน 
2.   ผศ.จรูญ บุญนำ ประวัติและผลงาน 
3.   ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ประวัติและผลงาน 
4.   ดร.อภิญญา วณิชพันธ์ ประวัติและผลงาน 
5.   ผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ประวัติและผลงาน 
6.   ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ ประวัติและผลงาน 
7.   ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร ประวัติและผลงาน 
8.   นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล   (ลาศึกษาต่อ) ประวัติและผลงาน