Get Adobe Flash player

Welcome to Faculty of Agro-Industry........................

บทความ

การใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows อาจจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่เป็นคอมพิวเตอร์สั่งประกอบตามเสป็ค อาจจะมี ปัญหาต่างๆ รบกวน ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้...