• ภาษาไทย
    • English

Faculty Advisory Committee

                              

     

    รศ. ไพบูลย์   ธรรมรัตน์วาสิก
   ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

                                                     

 

    ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์พงศ
   ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

                                                         

                                  

    นายวัฒนา สังข์แก้ว
   ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

                                                                          

                                                                                                                           

 

 

ผศ. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
คณบดี

    ประวัติและผลงาน      (ดูเพิ่มเติม)                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

 

ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

               ประวัติและผลงาน     ดูเพิ่มเติม )                                                                                       


ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประวัติและผลงาน 


ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์

    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                 
ประวัติและผลงาน      

 

 


                   ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล                                                                                                                         ประวัติและผลงาน                          


       


ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
 

ประวัติและผลงาน 


นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์
 

ประวัติและผลงาน 


ผศ.จรูญ บุญนำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์

ประวัติและผลงาน