• ภาษาไทย
    • English

เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์

 

การใช้กล้องจุลทรรศน์

  1. การจับกล้องและเคลื่อนย้ายกล้อง ต้องใช้มือหนึ่งจับที่แขนและอีกมือหนึ่งรองที่ฐานของกล้อง
  2. ตั้งลำกล้องให้ตรง
  3. เปิดไฟเพื่อให้แสงเข้าลำกล้องได้เต็มที่
  4. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ ให้เลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้อง
  5. นำสไลด์ที่จะศึกษามาวางบนแท่นวางวัตถุ โดยปรับให้อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน

 

 

 

รูปภาพเกี่ยวกับบทความ: 
Thai