• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ ย้อนหลัง

ไตรมาสที่ 4  เดือน  ก.ค.64 - ก.ย. 64

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
     
066 ขอเชิญประชุม (13 ก.ย. 2564) 8 ก.ย.64
079 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทอสอบสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 2564 13 ก.ย.64
077 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2565 7 ก.ย.64
076 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 2564 7 ก.ย.64
074 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 2.2564 7 ส.ค. 64
071 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 14 ก.ค.64

ไตรมาสที่ 3  เดือน  เม.ย.64 - มิ.ย. 64

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
     
067 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (การจัดการอาหารและบริการ) 30 มิ.ย.64
066 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 30 มิ.ย.64
064 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 29 มิ.ย.64
062 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 22 มิ.ย.64
061 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 22 มิ.ย.64
059 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Master plan) เพิ่มเติม 8 มิ.ย.64
057 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท (Master plan) 31 พ.ค.64
055 แต่งตั้งหัวหน้างานบริการวิชาการ 27 พ.ค.64
054 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุน อ.ผกามาส) 20 พ.ค.64
053 แต่งตั้งที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมย่อยในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 26 เม.ย.64

 

ไตรมาสที่ 2  เดือน  ม.ค.64 - มี.ค. 64

 

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
048 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Update ศาสตร์แห่งโภชนาบำบัด 31 มี.ค.64
045 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 25 มี.ค.64
043 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 มี.ค.64
040 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย 19 มี.ค.64
037 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
16 มี.ค.64
034 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 12 มี.ค.64
033 แต่งตั้งหัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 12 มี.ค.64
182 แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานหลังมอบอำนาจ 11 มี.ค.64
030 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564  
029 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 11 มี.ค.64
025 แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินและบัญชีสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 มี.ค.64
026 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
8 มี.ค.64
024 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสโมสรนักศึกษา 8 มี.ค.64
020 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
3 มี.ค.64
169 ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของ มทร.ศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) 26 ม.ค.64
331 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 ก.พ.64
332 แต่งตั้งบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ปฏิบัติงานในการมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 9 ก.พ.64
016 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
013 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 21 ม.ค. 64
010 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมคบเคี้ยว 19 ม.ค. 64
007 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิรายได้ : การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 ม.ค. 64
003 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 6 ม.ค. 64
002 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานบริการวิชาการ 6 ม.ค. 64
001 แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 ม.ค. 64

 

ไตรมาสที่ 1  เดือน  ต.ค.63 - ธ.ค. 63

 

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
113 แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 ธ.ค.63
088 แต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 ต.ค. 63
084 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2563 6 ต.ค. 63
085 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ( KM : Knowledge Management ) ประจำปีการศึกษา 2563 6 ต.ค. 63