• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

โครงการ "การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้มาตรฐาน" ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน นักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แ

ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ ทีมงานผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแนวความคิดและการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูมินคร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร สาขานวัตกรรมอาหาร

โครงการวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "งานวิจัยข้าวเม็ดฝ้าย 62"

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง

.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย

โครงการวิจัย "การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ทีมนักวิจัยจากโครงการวิจัย "การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน : กรณีศึกษาตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ

การสาธิตทำผลิตภัณฑ์ ชีสเค้กโกโก้

คลิปนี้จะพาทุกๆคนมาดูการสาธิตทำผลิตภัณฑ์ ชีสเค้กโกโก้ โดย อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.

การฆ่าและชำแหละแพะเพื่อเนื้อคุณภาพดี

การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนื้อแพะเป็นสเต็กเนื้อแพะ ลูกชิ้นเนื้อแพะ และลูกชิ้นเอ็นแพะ หนึ่งในกิจกรรมย่อยของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและนวั